اخبار

شركت مهندسي "هوشمند کویرآوا" با هدف فعالیت و ارائه خدمات در زمینه هوشمند سازی ساختمانها و همسو شدن با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا جهت بهینه سازی مصرف انرژی در سال ۱۳۸۹ تاسيس گرديد

هوشمند کویر آوا

ششمین دوره آموزش سیستم های هوشمند ساختمان

هوشمند کویر آوا

پنجمین دوره آموزش سیستم های هوشمند ساختمان

هوشمند کویر آوا

چهارمین دوره اموزش سیستم های هوشمند ساختمان

هوشمند کویر آوا

سومین دوره آموزش سیستم های هوشمند ساختمان

جدیدترین خبرها
هوشمند کویر آوا

ششمین دوره آموزش سیستم های هوشمند ساختمان

هوشمند کویر آوا

پنجمین دوره آموزش سیستم های هوشمند ساختمان

هوشمند کویر آوا

چهارمین دوره اموزش سیستم های هوشمند ساختمان

هوشمند کویر آوا

سومین دوره آموزش سیستم های هوشمند ساختمان