پروژه های برگزیده

شركت مهندسي "هوشمند کویرآوا" با هدف فعالیت و ارائه خدمات در زمینه هوشمند سازی ساختمانها و همسو شدن با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا جهت بهینه سازی مصرف انرژی در سال ۱۳۸۹ تاسيس گرديد

پروژه های برگزیده
هوشمند کویر آوا

آقای مهندس رحیمیان

آپارتمان امیران

هوشمند کویر آوا

حاج محمود دهقان

آپارتمان مسکونی

هوشمند کویر آوا

حاج امیر زارع

آپارتمان آریانا

هوشمند کویر آوا

آقای مهندس ابوالحسن زاده

آپارتمان مسکونی

هوشمند کویر آوا

آقای مهندس معتمد و آقای مهندس منصوری

آپارتمان دنیز

هوشمند کویر آوا

آقای مهندس دهقان پور ، آقای مهندس میر جلیلی

آپارتمان آراز

هوشمند کویر آوا

آقای مهندس بی غرض

آپارتمان برج سفید

هوشمند کویر آوا

آقای مهندس احمدی

آپارتمان ققنوس

هوشمند کویر آوا

آقای مهندس مروستی

آپارتمان مسکونی

هوشمند کویر آوا

آقای دکتر اندیشمند

ویلای مسکونی