اخبار

شركت مهندسي "هوشمند کویرآوا" با هدف فعالیت و ارائه خدمات در زمینه هوشمند سازی ساختمانها و همسو شدن با جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا جهت بهینه سازی مصرف انرژی در سال ۱۳۸۹ تاسيس گرديد

اخبار

ششمین دوره آموزش سیستم های هوشمند ساختمان

پنجمین دوره آموزش سیستم های هوشمند ساختمان

چهارمین دوره اموزش سیستم های هوشمند ساختمان

سومین دوره آموزش سیستم های هوشمند ساختمان

دومین دوره آموزش سیستم های هوشمند ساختمان